Racktech « Konsulttjänster

 
Klicka här för att ladda ner en PDF om Grön IT-drift
Energi Optimering

Grön IT-drift

Energiåtervinning från klimatsystemet i serverrummet / datahallen

Detta är ett område där det löpande går att spara stora pengar samtidigt som ni minskar belastningen på miljön.

En väl genomtänkt strategi för kylning och klimatstyrning innebär bland annat att utrustningen som installeras för att producera kyla om möjligt skall installeras med någon typ av energiåtervinning.

Idag kyler vi luften i datahallen. Den värms därefter upp igen via servrarna och vi kyler den återigen med stor energiåtgång som resultat.

En väl genomtänkt strategi vid val av kyla/klimatlösning minskar IT-driftens totala energiåtgång, driftskostnad och miljöpåverkan.

Vi rekommenderar att den utrustning som producerar kyla i förses med någon typ av energiåtervinningssystem. Vilken teknik som skall användas beror på många olika faktorer och även på vilken effekt man har på kylsystemet.

Exempelvis kan man på en kylmaskin med låg effekt "växla av" den varma delen och använda den överskottsenergi som finns där för te.x. förvärmning av tillluft till övriga utrymmen i huset.

Har man ett kylsystem med större effekt, kan det genom komplettering med en anpassad värmeväxlare användas på liknande sätt. Där kan överskottsenergin räcka till att användas som förvärmning till varmvatten och värme i huset.

Kan man installera energiåtervinning på alla system?

Ja och nej. För att göra dessa åtgärder på rätt sätt krävs god förståelse för de krav som IT-drift ställer på denna typ av system. Vissa återvinningssystem är direkt olämpliga att installera i en känslig driftsmiljö av olika skäl.

Vidare finns det ett antal rent driftsmässiga frågor att ta hänsyn till: Vad har IT-driften för krav på klimatsystemet idag? Vilka temperaturintervall är godtagbara? Hur ser det ut med utbyggbarhet av systemet? Redundans? Osv.

Kylsystemet är en mycket kritisk del av IT-driften och därför skall dessa frågor behandlas på ett omsorgsfullt sätt.

Förutom ett bättre samvete för miljön kan stora pengar sparas med tanke på energipriset. Egentligen låter det ganska självklart att utnyttja den energi man betalar för optimalt. Eller hur?

Observera!
Energiåtervinning kan även installeras på befintliga kyl och klimatlösningar. Här finns ofta den största ekonomiska och miljömässiga besparingen att göra.

Vad kan vi göra för er?

Befintlig serverhall

Vi besiktigar er befintliga kyl/klimat lösning och ger en rapport på om det finns några möjligheter att optimera ert befintliga klimatsystem ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Förslag på tänkbara lösningar med hänsyn tagen till de krav er IT-drift ställer. Vi kan ta fram underlag att använda som förfrågan till tänkbara leverantörer. Vi kan hjälpa till med utvärdering av offerter, pris/lösnings diskussioner och även ev. besiktning av slutresultatet.

Ny serverhall

Utifrån organisationens krav kan vi ta fram en strategi optimerad ur ekonomisk och miljömässig synvinkel med hänsyn tagen till effekt, utbyggbarhet och redundans.

Framtagning av förfrågningsunderlag till entreprenörer. Offertutvärdering och pris/lösnings diskussion. Besiktning av installerad lösning

RackTech levererar inte systemen till er.
Vår uppgift är att helt opartiskt hjälpa vår kund att finna en så optimal ekonomisk och miljömässig klimatlösning som möjligt för säker IT-drift.

En investering i energioptimering av klimatsystemet är med dagens energipriser ofta mycket lönsam. Har ni en datahall eller en serverhall med kylsystem som kan energi och miljö optimeras?


Kontakta oss för mer information och prisuppgift